ร่วมบริจาคเพื่อเพิ่มแพทย์...
เพิ่มโอกาสการรักษา
ให้หัวใจเต้นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

เพื่อสนับสนุนโครงการสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี