โครงการกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้

        ทุกวัน... ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ยังรอความหวังว่าสักวันจะหายจากความทุกข์ทรมานที่เกิดจากโรคร้าย และได้กลับมาใช้ชีวิตที่เป็นปกติ “โครงการกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้” เป็นโครงการที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดทำขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ให้มีโอกาสได้รับการรักษาพยาบาลที่มี ประสิทธิภาพ ทั้งยังดูแลถึงค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ตลอดจนการแนะนำด้านอาชีพอันจะส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น... เพราะความช่วยเหลือจากคุณ คือความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ผู้ป่วยได้หาย จากโรค เสมือนได้โอกาสกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง
 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดดำเนินการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยมานานกว่า 42 ปี และยึดมั่นในปณิธานตามรอยเบื้อง พระยุคลบาทของพระบิดาทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยไม่เลือกชนชั้น งานสังคมสงเคราะห์ฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของคณะ ฯ ในการดูแลรับผิดชอบ ช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านต่างๆ ทั้งการเจ็บป่วย ปัญหาครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาค่ารักษาพยาบาล และถึงแม้ว่าประชาชน จะได้ รับสิทธิการรักษาฟรี ตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิอื่นๆ แต่ยังมีปัญหาใช้สิทธิไม่ได้อีกหลายกรณี เช่น
1.สิทธิไม่ครอบคลุมบางโรค เช่น การปลูกถ่ายตับ ไต ไขกระดูก เป็นต้น
2.ยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีหลัก จึงเป็นส่วนเกินจากสิทธิที่ต้องชำระเอง
3.กรณีผิดขั้นตอนหรือใช้สิทธิไม่ถูกต้อง เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยสถานสงเคราะห์ ผู้ป่วยเร่ร่อน ผู้ป่วยจากเหตุการณ์และภัยพิบัติต่างๆ และผู้ป่วยต่างด้าว ที่จำ

วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ ด้านการรักษาพยาบาลและด้านค่าพาหนะ ค่าครองชีพ เครื่องอุปโภค / บริโภค อย่างเหมาะสม

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55
 
เป้าหมาย
ผู้ป่วยที่ยากไร้ได้รับการรักษาจนสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขหรือตามควรแก่อัตภาพ
 
สถิติและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ในปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554) ทางมูลนิธิรามาธิบดีฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย จำนวน 3,157 ราย คิดเป็นเงินที่ให้ ความช่วยเหลือจำนวน 25,665,862.04 บาท
 
ประเภทปัญหาของผู้ป่วย คือ

1.ผู้ป่วยที่ไม่มีสิทธิการรักษาตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ป่วยบางโรคที่สิทธิไม่ครอบคลุม และผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน / อุบัติเหตุ แต่ไม่มีเอกสาร /หลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน
2.ผู้ป่วยที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ป่วยในสำนักราชเลขาธิการ และผู้ป่วยในความอุปการคุณขององค์กรต่างๆ
3.พระภิกษุ / แม่ชี
4.ผู้ป่วยที่ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาส่วนเกิน รวมทั้งเครื่องช่วยความพิการ / อุปกรณ์หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่อยู่นอก สิทธิและอุปกรณ์ การให้เลือดที่ไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาล
5.ผู้ป่วย / เด็ก / สตรี / คนชรา ที่ถูกทารุณกรรม ทอดทิ้ง หรือประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
 
ผู้มีจิตศรัทธา : ลิงค์
บริจาค : http://give.ramafoundation.or.th/donations/projects
 

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0