ร่วมบริจาคเพื่อเพิ่มแพทย์...
เพิ่มโอกาสการรักษา
ให้หัวใจเต้นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

เพื่อสนับสนุนโครงการสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

10 รายชื่อผู้โชคดีที่ปฏิบัติภารกิจมอบความสุขด้วยหัวใจกับคุณแอน ทองประสม

  • 1. บริษัท พิกซิลล่า จำกัด
  • 2. บริษัท เอพีจี พลัส กรุ๊ป จำกัด
  • 3. เสาวลักษณ์ ศรีไพโรจน์ธิกูล
  • 4. สุทธิชัย เกศยานนท์
  • 5. สันธยา จงวิชิต
  • 6. ชดช้อย ทรัพย์สมบูรณ์
  • 7. ณัฐจรินทร์ พุทธโอวาท
  • 8. นภัสร์นันท์ เอี่ยมกลิ่น
  • 9. กานต์สิรี สุวรรณหงษ์
  • 10. ดวงเดือน เรืองระวีนุกิจ

ชมวีดิโอบันทึกภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ที่ RamaGiveShop