สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน การประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯประจำปี2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน การประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2561

ทรงรับฟังรายงานการสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ อาทิ โครงการผู้ป่วยยากไร้ การจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์

เช่น หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองเครื่องแรกของไทย ห้องผ่าตัดไฮบริดสำหรับผู้ป่วยภาวะโรคซับซ้อนที่มีภาวะเสี่ยงสูง รวมถึงการวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์

เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยทุกคนได้พ้นจากความเจ็บป่วย โดยมี ศ.นพ.ปิยะมาตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ, รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ,

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์ ที่ปรึกษามูลนิธิรามาธิบดีฯ, ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ปรึกษามูลนิธิรามาธิบดีฯ,

พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เฝ้ารับเสด็จ และร่วมการประชุม ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0