โครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูกเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์

• เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคตับระยะสุดท้ายที่ไม่มีค่ารักษาพยาบาลให้มีชีวิตรอดอย่างมีคุณภาพ
• เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านการแพทย์ การผ่าตัดขั้นสูง และการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนแก่บุคลากรทางการแพทย์ ให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศ

        ในปัจจุบันการปลูกถ่ายตับเป็นวิธีการรักษาทางเดียวสำหรับผู้ป่วยโรคตับวายเฉียบพลัน และผู้ป่วยตับแข็งระยะสุดท้าย ให้มีชีวิตรอดได้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เริ่มดำเนินการปลูกถ่ายตับในเด็กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 นับเป็นเด็ก รายแรกที่ได้รับการปลูกถ่ายตับในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จำนวนตับบริจาคจากผู้ป่วยสมองตายมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยที่รอตับบริจาค ทำให้ผู้รอรับตับบริจาคเสียชีวิตไปก่อนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในปี พ.ศ. 2544 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงได้เริ่มดำเนินโครงการ “ปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูก” นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ปลูกถ่ายตับในเด็ก
 

        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่สามารถช่วยชีวิตเด็กเหล่านี้ให้มีชีวิตใหม่ สามารถใช้ชีวิตปกติเช่นเด็กทั่วไปโดยที่พ่อหรือแม่ผู้บริจาคปลอดภัย สามารถกลับไปทำงานและดำเนินชีวิตตามปกติเช่นเคย การปลูกถ่ายตับให้แก่ผู้ป่วยเด็กโรคตับวายระยะสุดท้ายเป็นการรักษาในระดับตติยภูมิ ที่มีขั้นตอนซับซ้อนซึ่งต้องการ การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทั้งทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เช่น ศัลยแพทย์ แพทย์จุลศัลยกรรม กุมารแพทย์ โรคทางเดินอาหาร ตับ และสาขาต่างๆ วิสัญญีแพทย์ และรังสีแพทย์ ฯลฯ เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยก่อนการปลูกถ่ายตับ ขั้นตอนการผ่าตัด ซึ่งต้องเปิดห้องผ่าตัดพร้อมกัน 2 ห้องสำหรับบิดาหรือมารดาผู้ให้ตับ และผู้ป่วยเด็กซึ่งเป็นผู้รับตับ จนถึงการติดตามดูแลหลังการปลูกถ่ายตับในระยะยาว เพื่อให้ยากดภูมิคุ้มกัน และติดตามดูแลการทำงานของตับให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีถือได้ว่ามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการพัฒนางานด้านการปลูกถ่ายตับเด็ก การปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยแต่ละราย มีค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูง อาทิเช่น ค่าผ่าตัดและค่ารักษาภายหลังการผ่าตัด 600,000 - 800,000 บาท ค่าผ่าตัดพ่อหรือแม่ผู้บริจาค 100,000 บาท และค่ายากดภูมิคุ้มกันและการตรวจเลือด เดือนละ 10,000 บาท ตลอดชีวิต จึงเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเด็กที่ไม่ได้รับโอกาสในการรักษาโดยการปลูกถ่ายตับเสียชีวิตในที่สุด มูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงริเริ่มโครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูกเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขึ้น โดยผ่านการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับการรักษาเสมือนการได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง

สื่อประชาสัมพันธ์ : ลิงค์

บริจาค : http://www.ramafoundation.or.th/give/donations/projects
 

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0