โครงการกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้

ร่วมบริจาค

         “โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้” เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมผู้ป่วยยากไร้ในทุกประเภท รวมถึง ผู้ป่วยจากสถานสงเคราะห์ ผู้ป่วยจิตเวช ภิกษุอาพาธและแม่ชีที่ป่วย ผู้ป่วยเร่ร่อนจรจัด ผู้ป่วยในพระราชูปถัมภ์ ผู้ป่วยจากเหตุการณ์และภัยพิบัติต่างๆ  ผู้ป่วยต่างด้าว รวมถึงผู้ป่วยระดับกลางที่ใช้สิทธิประกันตน หรือใช้ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพราะถึงแม้ว่าประชาชนชาวไทยจะได้รับสิทธิการรักษาฟรีตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิพื้นฐานอื่นๆ แต่พบว่า มีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่มีปัญหาในเรื่องการใช้สิทธิดังกล่าว อีกในหลายกรณี ได้แก่

 

  • สิทธิไม่ครอบคลุมบางโรค เช่น การปลูกถ่ายตับ การเปลี่ยนไต และ เปลี่ยนถ่ายไขกระดูก เป็นต้น
  • ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์บางรายการไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงเป็นส่วนเกิดจากสิทธิที่ผู้ป่วยต้องชำระเอง
  • กรณีผู้ป่วยดำเนินการผิดขึ้นตอน ใช้สิทธิไม่ถูกต้อง หรือยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน
          นอกเหนือจากการช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลที่เป็นปัญหาหลักในการดำรงชีวิตของผู้ป่วยแล้ว มูลนิธิรามาธิบดีฯยังประสานงานช่วยเหลือครอบคลุมไปถึงปัญหาด้านต่างๆ อาทิ ปัญหาจากความเจ็บป่วย ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม ปัญหาค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากหากปล่อยเรื้อรังโดยไม่ได้รับการแก้ไขหรือเยียวยาให้ถูกต้องแล้ว ในอนาคตย่อมจะส่งผลเสียต่อทั้งสภาวะทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย รวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้ป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องมายาวนานเกือบครึ่งศตวรรษ นับตั้งแต่มีการก่อตั้งมูลนิธิรามาธิบดีฯ จวบจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ได้เป็นจำนวนมากทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  โดยยึดหลักมนุษยธรรมและความเหมาะสม เพื่อผู้ป่วยเหล่านี้จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามควรแก่อัตภาพต่อไป


           มูลนิธิรามาธิบดีฯ ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “การให้” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสในการรักษา น้ำใจของท่านจะเป็นน้ำหล่อเลี้ยงที่จะช่วยเติมความหวัง ขจัดความทุกข์ และคืนชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยยากไร้

  

ความเป็นมาของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

         มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดูแลให้คนไทยทุกคน ทุกระดับชั้น มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนมาเกือบครึ่งศตวรรษ ซึ่งการระดมทุนที่ผ่านมานั้น สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเช่น นำไปซื้อเครื่องมือแพทย์กว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อช่วยให้การรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด
ผู้มีจิตศรัทธา : ลิงค์
บริจาค : http://www.ramafoundation.or.th/give/donations/projects
 

ร่วมบริจาค

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0