โครงการสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ร่วมบริจาค

“ฉันไม่ต้องการให้พวกเธอเป็นเพียงหมอเท่านั้น

แต่ฉันต้องการให้พวกเธอมีความเป็นมนุษย์ด้วย

พระราชดำรัส สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
องค์พระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและองค์พระราชบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย


            จากพระราชดำรัสที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงให้ไว้แก่เหล่าแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรมได้อย่างมีเกียรติและเท่าเทียมกันต่อเพื่อนมนุษย์ ทำให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ที่ไม่ได้มองเป็นเพียงคนไข้เท่านั้น แต่ยังมองว่าเป็นครอบครัว ส่งผลให้มีการรักษาอย่างเท่าเทียมเสมอมา

           สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554  โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการสาธารณสุขที่ทรงพระราชทานความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  รวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันออกแถบเขตปริมณฑล โดยเฉพาะในบริเวณอำเภอบางพลี อันเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก และมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีสถานพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดี และความต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล อันเนื่องมาจากข้อจำกัดในด้านแหล่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ของพื้นที่เดิมมีอยู่อย่างจำกัด

             ด้วยเหตุนี้ จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 และทรงเป็นประธานพิธีเปิดสถาบันฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

 

ที่ตั้งสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
            ตั้งอยู่ที่ เทศบาลบางปู ซ.119 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 319 ไร่ อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลตะวันออก

 

รูปแบบการดำเนินงาน

            สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ดำเนินการทั้งในรูปแบบของโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์ และสถานที่วิจัย โดยสามารถผลิตบัณฑิตแพทย์ บัณฑิตพยาบาล รวมถึงบัณฑิตวิทยาศาสตร์สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย และบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รวมทั้งสิ้น 546 คนต่อปี มีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 460 เตียง

            เนื่องจากสถาบันนี้อยู่ในส่วนภูมิภาคพร้อมให้บริการทางการแพทย์ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง อาทิ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างครบวงจร ครอบคลุมการรักษาตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เน้นการรักษาด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฟื้นฟู อาชีวอนามัย และผู้ป่วยระยะสุดท้าย เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในทุก ๆ ขั้นตอนของสายธารการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ในฐานะโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่การตรวจรักษาทั่วไปจนถึงเฉพาะทาง เช่น การรักษาโรคหัวใจขาดเลือดด้วยการสวนหัวใจเพื่อขยายหลอดเลือด การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ มีหอผู้ป่วยวิกฤตเด็กและทารกแรกเกิด เป็นต้น รวมถึงการรักษาในภาวะฉุกเฉิน เช่น การส่องกล้องทางเดินอาหารหรือปอด หน่วยไตเทียม ศูนย์อุบัติเหตุ

โรงพยาบาลแห่งนี้ เน้นการจัดการด้านการบริการเพื่อควบคุมปริมาณผู้ป่วยให้สอดคล้องกับอัตรากำลังของบุคลากรที่มีอยู่ ไม่ให้แออัดจนเกินไป ด้วยการให้ผู้ป่วยนัดหมายล่วงหน้า และพัฒนาการรักษาให้แบบบูรณาการให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยให้แพทย์หลายสาขาที่เกี่ยวข้องในกลุ่มโรค ออกตรวจในเวลาเดียวกัน เพื่อผู้ป่วยจะไม่ต้องพบแพทย์หลายวัน เช่น โรคเบาหวาน โรคไตวาย โรคหลอดเลือดหัวใจ สมองตีบ ฯลฯ รวมถึงนักโภชนาการที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านอาหารอีกด้วย

 

สถาบันการแพทย์ต้นแบบในอนาคต

นอกจากจะเป็นความหวังและที่พึ่งพิงใหม่ของประชาชนในด้านการรักษาแล้ว สถาบันการแพทย์จักรี-นฤบดินทร์ ยังเป็นโรงเรียนสำหรับนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล อาจารย์แพทย์ ในการเรียนรู้วิชาชีพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นสถานที่ฝึกอบรบแพทย์ประจำบ้านเพื่อเป็นแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลักสูตรเด่นของสถาบันแห่งนี้คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ซึ่งมีเฉพาะที่นี่เท่านั้น

 

ไม่เพียงเท่านั้น ยังร่วมกับคณาจารย์ออกแบบแผนการเรียนการสอนแบบ 3C เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพแก่ชุมชนและประเทศ 

             ปัจจุบันยังคงขาดแคลนงบประมาณเพื่อการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก  ซึ่งต้องใช้งบประมาณอีกกว่า 1,400 ล้านบาท เช่น กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม เครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลต่าง ๆ เป็นต้น โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ขอเชิญชวนทุกท่านบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ผ่านบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีฯ
ธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามาธิบดี) เลขที่ 090-3-50015-5

 

คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ 270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร.  0-2201-1111 หรือ www.ramafoundation.or.th
ติดตามข่าวสารและช่องทางการทำบุญได้ที่ Instagram @ramafoundation, Facebook มูลนิธิรามาธิบดีฯ
ติดตามรายละเอียดของสถาบันฯ ได้ที่ rama4.mahidol.ac.th/chakri

ร่วมบริจาค

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0